Merkez Kemeraltı Caddesi No: 22 Karaköy - ISTANBUL
+90 212 251 82 49 iletisim@yusufsertkaya.com.tr
IMG-LOGO
Anasayfa / TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE'DE DENİZCİLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Türkiye’de denizcilik eğitiminin sorunlarını ve çözüm önerilerini 5 ana başlık altında sıralayabiliriz;

 

1)Denizcilik Eğitimi, Yeterlik Yükseltme ve Öğrenci Kaynaklı Sorunlar
2)Staj Kaynaklı Sorunlar
3)Ders Programları Kaynaklı Sorunlar
4)Eğitimci Kaynaklı Sorunlar
5)Hizmet Sorunu

 

Türkiye’de denizcilik eğitimi veren kurumların yasal seviyeleri ve mezunlarına tanınan yeterlik seviyeleri şu şekildedir:

 

 

1. Denizcilik Eğitimi, Yeterlik Yükseltme ve Öğrenci Kaynaklı Sorunlar:

 

a) Türkiye’de Uzakyol yeterliklerinin verilmesini sağlayan eğitim kurumları sadece Lisans seviyesinde eğitim veren Denizcilik Yüksek Okulları ve Denizcilik Fakülteleridir.

b) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde (Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi) eğitim alan öğrencilerin büyük bir kısmı, Fen derslerindeki zayıflıkları nedeni ile ÖSYM sınavları neticesinde Yüksekokul veya Fakültelere girememektedirler.

c) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden (Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi) mezun olan öğrencilerin bir kısmı Denizcilik Meslek Yüksek Okullarına sınavsız kayıt hakkı ile Ön Lisans eğitimine kayıt yaptırabilmektedir. Ancak, 2 veya 3 sene süren Ön Lisan eğitimlerini tamamlamalarına müteakip hak kazanacakları yeterlik seviyesi mezun oldukları Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden (Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi) aldıkları yeterlikler ile aynı seviyededir. (Vardiya Zabiti/Vardiya Makinisti)

d) Denize istihdam edilecek zabitlerin eğitim seviyelerini yükseltilmeli, denizcilik meslek lisesi mezunlarının alanlarıyla ilgili yüksek okula devam etmeleri özendirilmeli ve Denizcilik Meslek Liseleri ile Denizcilik Meslek Yüksek Okulları arasında diğer mesleklerde olduğu gibi tekniker-teknisyen farkı yaratılmalıdır.

e) Denizcilik Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencilerin bir kısmı (DGS) Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olarak Denizcilik Fakültelerine veya Denizcilik Yüksek Okullarına geçmektedirler. Ancak, bu konuda da Lisans eğitimi veren bu Üniversitelerin (DGS) Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirme kontenjanlarının az olması önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

f) Diğer taraftan ise Lisans eğitimi alan mezunların profesyonel olarak denizde çalışma sürelerinin azlığı sorunu yer almaktadır. Bu sebeple, Türk Ticaret Filosunda devamlı olarak her yıl Uzakyol Vardiya Zabiti/ Uzakyol Vardiya Mühanedisi sıkıntısı devam etmektedir.

g) Elektrik ve elektronik zabitlerinin elektro-teknik zabitliğine geçişleri STCW Manila Değişikliklerine paralel olarak Gemiadamları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile 31.12.2016 tarihinden sonra Elektrik Zabiti, Elektronik Zabiti, Elektrikçi ve Elektronikçi yeterlilikleri iptal edilerek Elektro-Teknik Zabiti ve Elektro-Teknik Tayfası yeterlilikleri ihdas edilmiştir.

Yönetmelikte yapılan düzenleme ile;
1. 01.01.2012 tarihinden önce 12 ay Elektrik Zabiti ve Elektronik Zabiti hizmeti olanlara doğrudan Elektro-Teknik Zabitliğine geçiş, yine bu tarihten önce 12 ay Elektrikçi ve Elektronikçi hizmeti olanlara doğrudan Elektro-Teknik Tayfalığına geçiş imkanı sağlanmış,

2. Yukarıda belirtilen hizmete sahip olmayan Elektrikçi ve Elektronikçi yeterliliğindeki gemiadamlarından 3 ay hizmet yapmaları ve Elektro-Teknik Tayfası Kursunu almaları koşuluyla Elektro-Teknik Tayfalığına geçiş imkanı sağlanmış, benzer geçiş Elektrik ve Elektronik Zabitleri için yapılmamıştır.
Bu geçişe müsaade edilmemesi nedeniyle 01.01.2012 tarihindinden önce 12 ay Elektrik Zabiti ve Elektronik Zabiti hizmeti olmayan ve son 5 yılda idare tarafından verilen tüm elektrik ve elektronik zabitlerinin yeterlilikleri iptal edileceğinden mağdur olacaklar, kazanılmış hakların kaybı söz konusu olacağından hukuki yollardan haklarını aramak zorunda kalacaklardır.

 

Çözüm Önerileri:

 

a) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri) müfredatında değişiklik yapılarak fen derslerine ağırlık verilmesi,

b) Lisans seviyesinde denizcilik eğitimi veren Denizcilik Fakültelerinde veya Denizcilik Yüksek Okullarına girmek isteyen Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri (Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri) mezunlarına Üniversite sınavlarında pozitif anlamda kat sayı desteği verilmesi veya elde ettikleri Üniversite sınav puanlarına ek puan ilave edilerek desteklenmeleri ve teşvik edilmeleri,

c) Ön Lisans seviyesinde eğitim veren Denizcilik Meslek Yüksek Okullarında okuyan ve Dikey Geçiş Sınavı ile Lisans eğitimi veren Denizcilik Fakültelerine ve Denizcilik Yüksek Okullarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı kontenjanlarının arttırılması,

d) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden (Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri) mezun olan öğrencilerin sınırlı yeterliliğine düşürülerek bu okul mezunlarının yüksek öğrenime devam etmeleri konusunda teşvik edilmesi, Ön Lisans seviyesinde eğitim veren yüksek öğrenime devam etmeleri konusunda teşvik edilmesi, Ön Lisans seviyesinde eğitim veren Denizcilik Meslek Yüksek Okulları veya kurs mezunlarının, denizcilik sektöründe Yakınyol diye tabir edilen (500-3000 GT, 750-3000 Kw) limitli yeterliklere sahip olan vardiya zabiti/vardiya makinisti gemiadamının, beş yarıyıl eğitim almaları koşuluyla Uzakyol yeterlikleri almaları konusunda mevzuatın değiştirilmesi ve Türkiye’nin bu konu hakkındaki kural ve yönetmeliklerini, IMO (International Maritime Organization) tarafından çıkarılan ve dünyada bu konuda standart ve referans sağlayan STCW Konvansiyonuna göre yeniden düzenlenmesinin sağlanması,

(Bu konuda son derece gelişmiş durumda olan İngiltere’nin denizcilik eğitim sistemi ve zabitan yeterlik yükseltme sistemi örnek alınabilir.)

e) Önemli miktardaki Elektrik ve Elektronik Zabitlerinin yaşayacağı bu mağduriyetin önlenmesi maksadıyla; Yardımcı Sınıf Gemiadamlarının Yeterliliklerinin Şartlarının düzenlendiği Madde 10’da aşağıdaki ilavenin yapılması uygun mütalaa edilmektedir.
“-Aşağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmak;
-750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde, Elektrik Zabiti veya Elektronik Zabiti olarak en az altı aylık deniz hizmeti ve onaylanmış staj defterine uygun olarak İdarece onaylı atölye tesislerinde altı ay süreli atölye becerilerini geliştirme eğitimini tamamlamak ve İdare tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında “elektro-teknik zabitliği” eğitimi görmek,”

 

2. Staj Kaynaklı Sorunlar:

 

a) Denizcilik Fakültelerinin; Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Denizcilik Meslek Yüksek Okulunun; Deniz Ulaştırma İşletme, Gemi Makineleri İşletme, Yat İşletme Yönetimi programlarında okuyan öğrencilerin mezun olmaları ve yeterlik sınavlarına girebilmeleri için mecburi olan açık deniz stajının icra edilmesinde staj yeri bulamama sorununun mevcut olması,

b) Gemiadamları Yönetmeliği gereği; yat kaptanı yeterliliği, 499 GT Yat Kaptanı, 500-2999 GT Yat Kaptanı ve 3000 GT ve üzeri yat kaptanı olmak üzere 3 yeterliliğe ayrılmıştır. Halen eğitim kurumlarınca verilmekte olan Yat Kaptanı Eğitimi 499 GT yat kaptanı için gerekli olan eğitimdir. Daha önce bu kursu tamamlayan kursiyerler doğrudan GASM tarafından yapılan sınava girebilirken, yapılan değişiklik ile 6 ay staj zorunluluğu getirilmiştir. Kursu tamamlayan kursiyeler kurs başarı belgeleri ile liman başkanlıklarına müracaat ederek gemici veya yat kaptanı stajyeri liman cüzdanı çıkarttıktan sonra sadece 15 metreden daha uzun ticari yatlarda onaylı staj defterlerine istinaden 6 ay staj yapmaktadırlar.

Diğer taraftan; Yat Kaptanı (499 GT) yeterliliği olanlar Gemilerin Gemiadamları ile Donatılması Yönergesi gereğince Çizelge-8’de belirtilen 499 GT ve daha küçük yatlara ilaveten Cizelge-6 gereğince günü birlik ve hareket limanından 25 milden fazla açılmamak kaydıyla sefer yapıp tekrar hareket limanına dönen 42 metre ve daha küçük yolcu motorları, yolcu gemileri ve gezinti tenezzüh gemilerinde de kaptanlık yapabilmektedir. Benzer şekilde Yat Kaptanı (499 GT) yeterliliği olanlar, Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelik gereğince Özel Tekneleri de kullanabilmektedir.

Görüldüğü üzere Yat Kaptanı (499 GT) yeterliliği ile ticari yatlara ilave olarak özel yatlar, 42 metre ve daha küçük yolcu motorları, yolcu gemileri ve gezi tenezzüh gemileri kullanılabilmektedir. Özellikle özel tekne veya 42 metre ve daha küçük yolcu motorları, yolcu gemileri ve gezi tenezzüh gemileri kullanılabilmek için Yat Kaptanı (499 GT) yeterliliğini alan vatandaşlar bulunmaktadır.

Özetle, Yat Kaptanı (499 GT) yeterliliğinin, özel tekne veya 42 metre ve daha küçük yolcu motorları, yolcu gemileri ve gezi tenezzüh gemileri kullanma yetkileri olmasına rağmen, stajlarını sadece 15 metreden daha uzun ticari yatlarda yapabilmektedir. Bu durum vatandaşların staj yapacağı tekneleri kısıtlarken, çalışmayı hedefledikleri özel tekne, motor ve gemilerde staj yapmalarını da engellemektedir.

 

Çözüm Önerilen:

 

a) Bu konuda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, staj eğitim gemisi işleten ve stajyer öğrencilere staj yapma imkanı sağlayan eğitim kurumlarına, işletim düzeyinde eğitim veren diğer eğitim kurumlarına da öğrenci miktarlarına göre İdare tarafından tespit edilecek oranda staj kontenjanı vermeleri halinde; eğitim gemilerinde istihdam ettikleri Türk stajyer öğrenci başına masrafların karşılanması amacıyla belli bir miktarda maddi yardım yapılması, bu staj eğitim gemilerinin Türk Limanlarına uğradıkları veya Boğaz geçişi yaptıkları sırada oluşacak liman masrafları, boğaz geçiş masrafları, harçlar ve rüsumlar, pilotaj ücretleri ve benzeri diğer harcama ve masrafları konusunda indirim sağlanması.

b) Gemiadamları Yönetmeliği’nde geçen “15 metreden daha uzun ticari yatlarda” ibaresinin “15 metreden daha uzun ticari yatlar, Yat Kaptanı (499 GT) tarafından sevk ve idare edilen 15 metreden uzun özel tekneler, 42 metre ve daha küçük yolcu motorları, yolcu gemileri ve gezi tenezzüh gemilerinde” şeklinde değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

c) Türk Armatör ve Gemi İşletmeci firmalarına gemilerinde en az 1 stajyer bulundurma zorunluluğu getirilmesi veya bulundurduğu her stajyer başına belli bir oranda maddi teşvik sağlanması,

d) (Örneğin: Türk bayraklı gemilerde Stajyerin sigorta priminin devlet tarafından karşılanması v.s.)

e) Yat kaptanlığı stajı uygulaması için eğitim amaçlı kullanılmak üzere İdare tarafından yatların tahsis edilmesi ve yat sahibi firmalara kolaylıklar sağlanması,
f) Denizcilik eğitim sektöründe bu gün yaşanan sorunların en önemlisi öğrencilerin staj yapacak gemi/atölye bulmada yaşadığı güçlüklerdir. Zira, bu sorun staj yeri arayan öğrenciler ve onlara yardımı olmaya çalışan eğitim kurumlarının yanında istihdam etmek için stajyer arayan armatörlerimiz veya tersanelerimiz için de sorundur. Sorunun aktörlerinin ortak özelliği Deniz Ticaret Odası şemsiyesi altında yer almalarıdır. Bu nedenle, denizcilik sektörünün en önemli aktörlerinden olan Deniz Ticaret Odasfnın şemsiyesi altında yaşanan staj sorununa duyarsız kalması veya çözüme katkı sağlamaması düşünülemez. Konuya ilişkin denizcilik eğitim temsilcileri koordinesinde armatör, tersane ve yat işletmecileri temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması. Bu grup tarafından ihtiyaç duyulan staj yerleştirme biriminin görev tanımlarının tespit edilmesi, bu birimin DTO bünyesinde yeni bir birim olarak oluşturulması veya mevcut birimlerden birine gerekli personel desteği de sağlanarak ilave görev olarak verilmesi konularında çalışma yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

g) Uzakyol Makine Mühendisi, Makine Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti ve Elektro-teknik Zabiti öğrenci ve kursiyerlerinin Atölye Geliştirme Beceri Eğitimi için staj yapacak tersane veya atölye bulamama sorunlarının çözümü maksadıyla;

(1) Atölye Geliştirme Beceri Eğitiminin, mevcut akademik eğitim dışında, mevzuata uygun olarak hazırlanacak Atölye Geliştirme Beceri Eğitim programına istinaden, kurs/eğitim olarak verilmesi,

(2) Atölye ve Elektro-Teknik Laboratuvarları İdaremiz tarafından onaylanan eğitim kurumlarının; Gemiadamları Eğitim Bilgi Sistemi (GAEBS) üzerinden Atölye Geliştirme Beceri Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmesi,

(3) İdaremiz tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarının, Atölye Geliştirme Beceri Eğitimlerini hazırlanacak programa göre icra etmelerini, staj değerlendirmelerini yapmalarını ve eğitim sonunda düzenleyecekleri sertifikalarda ise kursiyerin devam ettiği gün sayısını belirtmeleri,

(4) Atölye Geliştirme Beceri Eğitimlerine, Uygulama Talimatında belirtildiği gibi, aynı seviyede eğitim veren diğer kurumlardan da Uzakyol Makine Mühendisi, Makine Zabiti, Sınırlı Makine Zabiti ve Elektro-teknik Zabiti öğrenci ve kursiyerlerinin de iştirak ettirilmesi,

Uygun mütalaa edilmektedir.

 

3. Ders Programları Kaynaklı Sorunlar

 

a) Denizcilik Eğitim müfredatında pratik/uygulama eğitimine yeteri kadar ağırlık verilmemesi, ezberci eğitim yapısının varlığı,

b) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri) müfredatında fen derslerinin zayıflığı,

c) Denizcilik eğitimi alan öğrencilerin (Tayfa veya Zabit seviyesi) İngilizce Lisan konusundaki sıkıntıları,

Çözüm Önerileri:

a) Denizci eğitimci belgesine sahip Üniversite ve M.E.B.’na bağlı Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi ve Özel denizcilik kurslarında görev yapan öğretmenler, Denizcilik şirketlerinin DPA, Personel ve Teknik Müdürleri, M.E.B.lığı, Y.Ö.K., U.D.H.B.lığı temsilcilerinden oluşacak bir çalışma grubu tarafından, STCW 2010’da belirtilen hedeflere uygun olarak Denizcilik Eğitimi müfredatının gözden geçirilerek revize edilmesi, uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eğitimlerin planlanarak müfredata konulması, okul gemilerinde uygulanacak mesleki eğitimlerin programlanması,

b) Uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eğitimlerin planlanarak, müfredata konulması,

c) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin (Anadolu Denizcilik Meslek Liseleri) müfredatında değişiklik yapılarak fen derslerine ağırlık verilmesi,

d) Denizcilik Okullarında mesleki derslerin İngilizce dilinde öğretilmesi, sınavların İngilizce dilinde yapılması. Tayfa sınıfı için öngörülen eğitim müfredatına İngilizce dil eğitiminin de dahil edilmesi,

 

4. Eğitimci Kaynaklı Sorunlar

 

a) Denizci Eğitimci sayısının az olması,

b) Denizci Eğitimci olabilme koşullarının zorluğu,

c) Denizci Eğitimcilerinin maaş ve ücretlerinin yetersizliği,

(Denizci Eğitimci maaşlarının yetersizliği sebebiyle denizci kökenliler ya gemiye çıkarak yüksek maaşlarda çalışmayı tercih ediyorlar ya da karada denizcilik firmalarında akademisyenlere oranla daha iyi maddi koşullarda çalışıyorlar.)

d) Özel denizcilik eğitim kurumlarında eğitimci olarak istihdam edilecek denizci eğitimcisi olma koşulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı ve Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ile düzenlenmiştir. Milli Eğitim bakanlığının ilgili mevzuatına göre özel denizcilik kurslarından gelen talebe istinaden yeterlilikleri ve mezun oldukları okullar esas alınarak lisans düzeyi ve üzeri diplomaya sahip olanlar uzman eğitici, lise mezunu olanlar usta eğitici olarak görev yapmalarına onay verilmektedir.

 

Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi ile yapılan düzenlemeye göre ise denizci eğitimcisi olabilmek için lisans diploması ve en az uzakyol birinci zabit (2 yıl deniz hizmeti olmak) veya en az uzakyol ikinci mühendisi/makinisti (2 yıl deniz hizmeti olmak) gerekmektedir. Ayrıca, aynı Yönerge ile alanlarında yükseköğretim mezunu olmayan en az vardiya veya makina zabiti yeterlik belgesine sahip Usta Öğreticilere, sınıflarına uygun olan sınırlı zabitan yeterliklerine ve tayfa sınıfı gemiadamı kurslarına yönelik Denizci Eğitimci belgesi düzenlenir hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan bu gün lisans diploması olmadığı halde TÜDEV veya EKOL gibi kurslardan mezun olup uzakyol kaptan veya uzakyol başmakinist yeterliliği ile gemilerde hizmet yapan ve yapmaya devam eden, emsalleri arasında temayüz etmiş, bilgi ve tecrübeleri ile denizcilik eğitimine katkı sağlayabilecek önemli miktarda denizci eğitmen adayı mevcuttur. Ancak, bu kaptan ve başmakinistler Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre vardiya zabiti ve makine zabiti eğitimlerinde usta eğitici olarak görev yapmaları mümkün iken Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’ne göre lisans diplomasına sahip olmadıklarından bu yeterliliklere ait eğitimlerde görev alamamaktadır.

 

Çözüm Önerileri

 

a) Denizci Eğitimci olabilme koşullarının ağır şartlarının gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi,

b) Denizci Eğitimcilerinin maaş ve ücret koşullarının cazip hale getirilmesi,

c) Özellikle MEB bağlısı Meslek Liselerinde meslek derslerinde denizci eğitimcisi açığı seyir derslerine coğrafya öğretmenlerinin tefrik edilmesi gibi branş öğretmenleriyle karşılanmaktadır. Denizcilik mesleğinin kendisine has özellikleri dikkate alındığında yaşanan bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerekmektedir. Sorunun çözümü için yapılması gerekenlerden biri Gemiadamları Eğitim ve Sınav Yönergesi’nde gerekli değişiklik yapılarak lisans mezunu olma şartının kaldırılması uygun mütalaa edilmektedir.

 

5. Hizmet Sorunu:

 

a) Bakanlık Çalışanları ile Denizci Eğitmenlerinin Sertifika Yenileme İşlemleri,

Gemiadamları Yönetmeliği ile sertifika yenileme işlemleri denizde emniyet sertifikalarında, sınav ve tanker sertifikalarında olduğu gibi hizmet olmak üzere iki şekilde yapılabilmektedir. Yönetmeliğin Bakanlıkta çalışanlarla ilgili hükümler başlıklı EK Madde 8 “Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıldır çalışmakta olanlar; İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan denizci eğitimciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sertifikaların yenilenmesinde öngörülen değerlendirme sınavlarından muaf tutulurlar.” İbaresi ile sadece sınavla yapılan yenilemelere ilişkin düzenleme getirilmiştir. Düzenlemenin tanker sertifikalarında olduğu gibi hizmetle yapılan sertifika yenilemelerine de kapsayacak şekilde genişletilmesi maksadıyla Gemiadamları Yönetmeliği EK Madde 8’in b) alt bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

“b) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında en az 3 yıldır çalışmakta olanlar; İdare tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında en az 3 yıl görev yapan denizci eğitimciler, bu Yönetmelik hükümlerine göre sertifikaların yenilenmesinde öngörülen değerlendirme sınavları ve ön görülen deniz hizmet sürelerinden muaf tutulurlar.”

b) Süresiz Sertifikaların Durumu,

STCW 2010 Manila Değişikliklerinde hiçbir sertifika süresi yeterlilik süresinden uzun olamaz hükmü yer almaktadır. Buna karşın İdaremiz tarafından Gemiadamları Yönetmeliği Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri başlıklı Madde 20’de yer alan Elektronik Harita Bilgi Sistemleri (ECDIS), Köprüsütü Kaynakları Yönetimi (BRM) ve Makine Dairesi Kaynakları Yönetimi (ERM) belgeleri süresiz olarak verilmektedir. Diğer taraftan, aynı maddenin altında yer alan Radar Gözlem ve Plotlama ve Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (ARPA) Kullanma belgeleri ile İlkyardım ve Tıbbi Bakım Eğitimi ve Belgeleri başlıklı Madde 21’de yer alan İlk Yardım ve Tıbbi Bakım belgeleri beş yıl süreli olmasına rağmen ilgili maddelerde bu belgelerin ne şekilde yenileneceğine dair bir hüküm yoktur.

 

Arz edilen boşluğu gidermek üzere Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri başlıklı Madde 20’ye aşağıdaki ilavenin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

 

“Yukarıdaki belgeleri almaya hak kazanan zabitler, geçerli belgelerinin süresinin bitmesinden önceki son altmış ayda en az oniki ay deniz hizmeti yapmak veya yukarıda belirtilen eğitimleri tekrarlayarak belgelerini yenilemek zorundadır.”

Benzer şekilde, STCW 2010 Manila Değişiklikleri Kısım B-VI/6 incelendiğinde, bu sertifikaya sahip gemiadamlarının gemide ISPS Kodu kapsamındaki talim ve tatbikatlara katılmış ise (ISPS Kodu gereğince gemilerde tatbikatlar 6 ayda bir, talimler ise 3 ayda bir yapılmak zorundadır) bu eğitimin yenilenmesine ihtiyaç yoktur ibaresi yer almaktadır. Tersi düşünüldüğünde ise bu sertifikaya sahip gemiadamı geçen 5 yıl içinde gemide ISPS Kodu kapsamındaki talim ve tatbikatlara katılmamışsa bu eğitimin yenilenmesine ihtiyaç vardır.

 

Gemiadamları Yönetmeliği, Gemi Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri Başlıklı EK Madde 6 gereğince Gemi Güvenlik Zabiti eğitimi için Sözleşmeye uygun olarak 5 yıl süre koyulmuş, her beş yılda bir İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilerler. Bu değerlendirmede başarısız olan gemiadamları tekrar eğitime tabi tutulur hükmü koyulmuştur. Aynı madde altında yer alan Güvenlik Farkındalık Belgesi, Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitim Belgeleri için ise Sözleşmenin aksine süresiz olarak verilmektedir.

 

Bu durumda güvenlik sertifikalarına 5 yıllık süre koyulmasının ve geçen 5 yıl içinde 1 yıl deniz hizmeti yapanların Gemiadamları Yönetmeliği EK Madde 6 kapsamında verilen Gemi Güvenlik Belgelerinin sürelerinin 5 yıl uzatılmasının, bahse konu hizmeti olmayanların İdarenin öngördüğü değerlendirme sınavında başarılı olmaları halinde belgelerinin yenilenmesinin, başarısız olmaları veya sınava girmek istemedikleri taktirde gemiadamları tekrar eğitime tabi tutulmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.