Merkez Kemeraltı Caddesi No: 22 Karaköy - ISTANBUL
+90 212 251 82 49 iletisim@yusufsertkaya.com.tr
IMG-LOGO
Anasayfa / ÖZEL DENİZCİLİK KURSLARI (ÖZDENKUR)

ÖZEL DENİZCİLİK KURSLARI (ÖZDENKUR)

Global Dünya gereklerine uygun olarak denizcilik sektöründe, ülkeler arası iletişim en üst seviyelerde yapılmaktadır. Her gemiadamı, her tür gemide ve ülke bayrağında iş imkanına ulaşmaktadır. Gemiadamları cüzdanlarının kapak sayfasındaki bayrakları, Dünya piyasasında çalışma imkanlarını da birlikte getirmektedir. Bireylerin kendi başarılarından çok, ilk kanaati oluşturan şey, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmasından geçmektedir. Bu durum, heryerde şerefle dalgalandırdığımız Türk Bayrağfnın, Türk gemiadamları için de üst seviyede aranan ve istenilen adamlar olmasını dikte ettirmektedir. Denizcilik eğitimi veren kurumlar olarak bize düşen görev ise, iç ve dış piyasada çalışacak üst düzey gemiadamlarının ülkemize kazandırılmasıdır.

 

Günümüzde deniz taşımacılığındaki artışla birlikte seyir ve çevre emniyeti önem kazanmış, bu doğrultuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) yayımlamış olduğu uluslararası sözleşmeler ile yüksek standartlar belirlemiştir. Bu kapsamda, son dönemde özellikle gemiadamlarının hizmet, belgelendirme ve sertifikasyonuna ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. Hemen hemen tüm gemiadamlarını ilgilendiren bu sertifikasyon işlemleri denizciliğin dinamik yapısı da göz önüne alındığında, uluslararası standartlara uygun ve kısa sürede sertifikasyonlarının sağlanması, İdarenin sertifikasyona yönelik işlemlerinde radikal değişikliklerin yapılmasını gerektirmiştir. Dünya standartlarına uyum için yapılan bu değişiklikler bundan sonrada, dinamik bir şekilde devam edecektir. Ancak bu değişiklikler hızlı olduğu kadar, doğru ve belki de en önemlisi gemiadamlarının en az şekilde etkilenmesini sağlayacak tarzda düzenlenmelidir.

 

Gemiadamlarımızın, uluslararası sözleşmelere uygun olarak sertifikasyonuna yönelik eğitim taleplerinin büyük çoğunluğu, Türkiye çapında eğitim verme yetkisine sahip 40 civarında bulunan özel denizcilik kursları tarafından karşılanmaktadır. Özellikle her beş senede bir büyük değişiklikler yapılan STCW gereklikleri, sürekli eğitim ihtiyacını mutlak gerekli kılmaktadır. Bir diğer ifade ile uluslararası sözleşmelerle zorunlu hale gelen ve ülke olarak uymak zorunda olduğumuz, aksi taktirde yaptırımlara maruz kalacağımız bu sertifikasyon eğitimlerinin hemen hemen tamamı özel denizcilik kurslarınca verilmektedir. Özel denizcilik kursları İdarenin yönlendirmesi ve kontrolü altında, Türk gemiadamlarına, çok büyük çapta destek sağlamaktadır.

 

Denizcilik eğitim sektöründe özel denizcilik kurslarının yeri ve önemi göz ardı edilemeyecek kadar çoktur. Eğitime ve denizciliğe gönül vermiş kişiler olarak, hepimizin aynı çatı altında toplanılması ihtiyacı uzun süredir çalışılan bir husustur. Bu sektörde yaşanan sorunların çözümü ve eğitim kalitesinin artırılması ve idareye tek bir ses olarak destek sağlamak niyetiyle ortak bir paydada, dernek olarak çalışma imkanına kavuşulmuş olması son derece sevindiricidir.

 

ÖZDENKUR’ un kuruluş amacı; Türk gemiadamlarının seviyelerini, en gelişmiş ülke gemiadamlarının seviyelerinin üstüne çıkartmak için gerekli birlik ve beraberliği sağlamak,

Eğitim kurumlarının ciddi, düzenli ve sistemli çalışmalar yapmaları konularında, teşvik etmek ve desteklemek, ve dernek üyelerinin haklarını korumak olmalıdır. Bu amaçlara ulaşmak için ise temel prensiplerin aşağıda belirtilen hususları kapsamasına ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Bu prensipler;

 

Özel Denizcilik Kurslarının ciddi ve düzenli çalışıp çalışmadıklarının denetlenmesi, çalışmalarında düzensizlik görülenler hakkında raporlar düzenlenmesi, ikaz edilmesi, gerektiğinde bu raporların ilgili makamlara iletilmesi,

Özel Denizcilik Kurslarının vermiş oldukları eğitimler için talep ettikleri ücretlerde birlik ve beraberliğin sağlanması için çalışmalar yapılması,

Reklam ve ilânlarda gerçeğe aykırı, vatandaşları yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında rapor düzenleyip ilgili makamlara duyurulması,

Özel Denizcilik Kurslarının çalışmalarını anlatmak için toplantı ve konferanslar düzenlenmesi, broşürler yayınlanması,

Gerekli izinleri almak şartıyla Özel Denizcilik Kursu olmayan il veya ilçelerde ihtiyaç duyulabilecek kurslar düzenlenmesi ve böylece gemiadamlarına oldukları yerde ulaşılması,

Denizcilik eğitimleri ve gelişmeler konularında ilgili seminer, sempozyum, konferans, panel, münazara veya benzeri bilimsel toplantılar yapılması,

Özel denizcilik eğitim kurumlan arasında bilgi ve eğitim imkanlarının paylaşımı konusunda ortak hedef belirlenmesi, işbirliği yaparak en mükemmele birlikte sahip olunması için, kolektif bir çalışmayla bilginin paylaşımının sağlanması,

Eğitim amaçlı burs temin edilmesi ve dağıtılması,

Denizcilik eğitiminde ortaya çıkan sorunlar, gelişmeler ve çözüm biçimlerinin yakından izlenmesi, değerlendirmesi ve uygulamalardan üyeler ve ülke yararına çözümler üretilmesi,

Denizcilik eğitimini ilgilendiren ulusal ve diğer konularda ortak görüş bildirilmesi, kanun, yönetmelik tasarılarının incelenmesi ve idare tarafında talep edildiğinde, görüş belirtilmesi,

Dernek üyelerinin sorun ve tekliflerini idareye bildirmek ve hak ve menfaatlerini korumak.

 

Bu derneğin kurulmasında katkısı olan tüm kurucu eğitim kurumlarına, yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Asıl bundan sonraki dönemde, uygunlukları kabul edilen yeni eğitim kurumlarının da katılımıyla, bu derneğin daha da güçleneceğine eminim. Her şeyden önce Devletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, bireysel çekişmelerden uzak, kanun ve yönetmeliklere uyan, tamamen birbirine destek olan örnek bir dernek olmanız dileğiyle başarılar dilerim.